ชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก

หนังสือเชิญ อจ. ไพบูลย์ 21 มีค 66

หลักสูตร : การสอบสวนและการลงโทษพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 21 มี.ค. 66

เวลา : 13.30 – 15.00 น.

สถานที่ : ห้แงประชุม สยามฟู๊ด อีซี่พลาซ่า 1 ชั้น 2 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทร์นซีบอร์ด  จ.ระยอง

//////////////////////////////////////