คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๐/๒๕๕๑

คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๐/๒๕๕๑

เรื่อง “แคดดี้” ให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าเล่นกอล์ฟ มีรายได้จากลูกค้าที่เข้ามาเล่นกอล์ฟรอบละ ๔๐๐ บาทโดยจำเลยจะหักไว้ ๕๐ บาท เงินค่าออกรอบจึง “ไม่เป็นค่าจ้าง” แม้จำเลยจะมีระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแคดดี้ แต่ระเบียบดังกล่าวก็เป็นเพียงเงื่อนไขที่แคดี้ต้องปฏิบัติในการมาให้บริการแก่นักกอล์ฟเท่านั้น มิใช่คำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับในการจ้างงาน สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลย จึง “มิใช่สัญญาจ้างแรงงาน” และโจทก์มิใช่ลูกจ้างของจำเลย

1. คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งแคดดี้ค่าจ้างวันละ ๓๕๐ บาท วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทันที กล่าวหาว่าโจทก์ทะเลาะวิวาททำให้เสียชื่อเสียงซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้างของจำเลย ไม่ได้รับค่าจ้างจากจำเลย โจทก์มีรายได้จากลูกค้าที่มาเล่นกอล์ฟเป็นรายรอบ ๆ ละ ๔๐๐ บาท โดยจำเลยเป็นตัวแทนรับเงินไว้จากลูกค้าแล้วจ่ายให้โจทก์โดยหักไว้ ๕๐ บาท นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยไม่ใช่การจ้างแรงงาน
2. ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นแคดดี้ให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าเล่นกอล์ฟเป็นเวลาเกินกว่า ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๖ ปี มีรายได้จากลูกค้าที่เข้ามาเล่นกอล์ฟต่อรอบ ๆ ละ ๔๐๐ บาท จำเลยจะรับเงินไว้จากลูกค้าแล้วให้โจทก์เบิกไปในวันรุ่งขึ้นโดยจำเลยจะหักไว้ ๕๐ บาท โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยเพื่อรับค่าจ้างโดยคำนวณตามผลงานที่โจทก์ทำได้ในแต่ละรอบ โจทก์ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของจำเลยที่กำหนดการสแกนนิ้วลงเวลาการมาทำงานทั้งมาและกลับ การมีบัตรประจำตัวที่จำเลยออกให้ การขาดงานหรือมาสายจำเลยมีบทลงโทษ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุตาม มาตรา ๑๑๙ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๖๓,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์
3. ศาลฎีกา เห็นว่า เงินค่าออกรอบดังกล่าวมีผู้จ่ายเป็นนักกอล์ฟ ผู้มาใช้บริการสนามกอล์ฟอันเป็นลูกค้าของจำเลย แม้จำเลยจะหักเงินดังกล่าวไว้บางส่วน แต่เมื่อเงินค่าออกรอบ มิใช่เงินที่จำเลยจ่ายให้โจทก์เพื่อตอบแทนการทำงาน เงินค่าออกรอบจึงมิเป็นค่าจ้าง แม้จำเลยจะมีระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแคดดี้ให้โจทก์ต้องปฏิบัติตาม แต่ระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงเงื่อนไขที่แคดดี้ต้องปฏิบัติในการมาให้บริการแก่นักกอล์ฟภายในสนามกอล์ฟของจำเลยมิใช่คำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับในการจ้างงาน สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลย จึงมิใช่สัญญาจ้างแรงงาน และโจทก์มิใช่ลูกจ้างของจำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลแรงงานพิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอำนาจและภายในกำหนดอายุความ

Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї

รวบรวมโดยนายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
www.paiboonniti.com
Code : 96

Tags: