ครบเครื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ

1.สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้างลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้
2.เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงาน
-การทำเป็นหนังสือ วาจาหรือปริยาย
-การกำหนดเงื่อนไขการจ้างตอนเข้าทำงานและหลังออกจากงาน
-การจ้างประจำ ชั่วคราว มีกำหนดเวลาและไม่มีกำหนดเวลา
-หลักเกณฑ์การจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย กับไม่ต้องจ่าย
3.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
-การมอบหมายงานในหน้าที่ การให้ช่วยทำงานอื่น หรือให้ช่วยทำงานนอกหน้าที่
-การแต่งตั้ง โอน ย้าย
-การออกใบผ่านงาน
-การให้ความดีความชอบ
-การออกค่าเดินทางไป กลับ
-การบอกเลิกจ้างที่ต้องจ่ายและไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้า (กรณีเป็นลูกจ้าง หรือลูกจ้างทดลองงาน)
-การให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่ลูกจ้างแรงงานตามกฎหมาย
-การรับผิดร่วมกับนายจ้าง
4.สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง
-การทำงานด้วยตนเองหรือมอบให้คนอื่นทำ
-การเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งนายจ้างผู้บังคับบัญชา
-การไม่ทำงานกับผู้อื่น
-การไปฝึกงาน ศึกษาอบรม
5.เทคนิคการใช้ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและการทำหรือแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
6.สัญญาจำกัดสิทธิในสัญญาจ้างแรงงาน
7.การกำหนดเวลาทำงาน เวลาพัก และกำหนดวันหยุดเงื่อนไขต่าง ๆ ในภาวะวิกฤต เช่นสลับวันทำงาน
8.การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างช่วงทดลองงาน)
-หลักเกณฑ์ของค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างในเวลาพัก ค่าทำงานเกินเวลา ค่าจ้างในวันหยุด เช่น วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุด ตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-ค่าจ้างในวันลา เช่น ลาป่วย ลาคลอด ลาไปราชการทหาร ลากิจ ลาทำหมัน ลาเพื่อกิจกรรมของสหภาพฯ ลาบวช ลาเพื่อศึกษาอบรม ฯลฯ
-การหักค่าจ้างเป็นเงินประกัน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม นำหนี้อื่นมาหักได้หรือไม่เท่าใด กำหนดจ่ายสถานที่จ่ายค่าจ้าง
-การลดค่าจ้าง หรือจ่ายตามวันที่สลับวันทำงาน หรือไม่จ่ายโบนัสทำได้หรือไม่
9.การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
-หลักเกณฑ์การทำผิดวินัยมีอย่างไร
-เทคนิคการลงโทษที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายและให้แรงงานสัมพันธ์มีความราบรื่น
10.การเลิกจ้าง จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
-การเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องจ่ายจำนวนเงินค่าชดเชยฯ
-สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายอย่างไร ลูกจ้างทดลองงานต้องจ่ายหรือเงื่อนไขต่างๆ พร้อมฎีกาที่สำคัญล่าสุด
-กรณีที่กฎหมายห้ามเลิกจ้าง
-กรณีที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม
-การที่บริษัทหยุดกิจการ หยุดกิจการชั่วคราว นายจ้างมีภาระหน้าที่อย่างไรกับลูกจ้างบ้าง
11.ปัญหาและข้อควรระวังเกี่ยวกับความผิดของนายจ้างผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานกรณีต่าง ๆ และการฟ้องร้องและการดำเนินคดีแรงงาน
12.กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องล่าสุด