ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ฝ่ายบุคคลและนายจ้างต้องทราบ

1. ข้อควรระวังในการออกหนังสือเตือน
-ให้ได้ผลสูงสุด
-เมื่อคดีถึงศาลแล้วศาลยอมรับในหนังสือนั้น
2. วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ปลอดภัยจากการฟ้องร้อง และคดีอาญา
3. เงินตามกฎหมายแรงงานมีอะไรบ้าง
-เพื่อจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน
-ป้องกันการฟ้องเรียกดอกเบี้ย , เงินเพิ่ม ย้อนหลัง
4. ควรปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานที่เกษียณอายุให้ถูกต้องตามกฎหมาย
5. เหตุเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมีอะไรบ้าง (นายจ้างต้องระวัง!!!) 11 เหตุ
6. อะไรคือค่าจ้าง และอะไรคือค่าจ้างในวันทำงาน
7. วิธีพิสูจน์ว่าลูกจ้างป่วยเท็จ
8. วิธีการและขั้นตอนการสั่งย้ายที่ดีควรปฏิบัติ 6 ข้อ