การใช้อำนาจ สิทธิและหน้าที่ ของนักบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

1.ทำไม HR ต้องมีบทบาทในการดูแลพนักงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
2.บทบาท หน้าที่ และอำนาจการจัดการ ของ HR
-การสั่งการ
-การโยกย้าย
-การมอบหมาย
-การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน
3.ขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของ HR ตามกฎหมาย
-การทำสัญญาจ้าง
-การทำงานในวันหยุด
-ค่าจ้างสำหรับวันหยุดผักผ่อนประจำปีเมื่อเลิกจ้าง
-การรับเรื่องร้องทุกข์
-การพิจารณาพักงาน
-การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
3.ขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของ HR ตามกฎหมาย…(ต่อ)
-การเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
-การออกคำสั่งในการให้พนักงานทำล่วงเวลา
-การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
-การจ่ายผลตอบแทน และสวัสดิการ
-การสืบข้อเท็จจริงเพื่อการชั่งน้ำหนักลงโทษทางวินัย
-การจ่ายค่าชดเชย
3.ขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของ HR ตามกฎหมาย…(ต่อ)
-การบอกเลิกสัญญาจ้าง (เลิกสัญญา)
-สภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
4.วิเคราะห์ฎีกา ตามกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
5.ถาม ตอบ กฎหมายการควบคุมการร้องทุกข์ การพักงาน การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย