การลงโทษทางวินัย ที่ฝ่ายบุคคลควรทราบ

1. นายจ้างเลิกจ้างผิดพลาด มี 18 ข้อ อะไรบ้าง
2. ข้อกฎหมาย ที่จ่ายตามผลงานมีข้อควรระมัดระวังอย่างไร
3. วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้าง 33 ข้อ
4. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงดูจากอะไร
5. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 119 ต่างกับ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ มาตรา 123 อย่างไร
6. ขั้นตอนของคณะสอบสวน มี 9 ข้อ
7. วิธีจ้างข้อกล่าวหา มี 5 ข้อ
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษ มี 9 ข้อ
9. เลิกจ้างไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล พ.ศ. 2522 มาตรา 49 มี 11 ข้อ
10. ก่อนลงโทษ ต้องพิจารณาให้ครบองค์ประกอบความผิดสำเร็จ
11. วิธีสอบสวนมี 16 ข้อ
12. รูปร่างหน้าตาของหนังสือสอบสวนมีสาระสำคัญ 9 ข้อ
13. วิธีกำหนดประเด็นการสอบสวน และการตั้งคำถามในการสอบสวนควรทำอย่างไร
14. แบบฟอร์มการลงโทษทางวินัย มี 13 ข้อ
15. หลักในการพิจารณาความผิดลูกจ้าง มี 5 ข้อ
16. ข้อควรระวังในการเขียนหนังสือเตือน 18 ข้อ