การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย

อบรมกฎหมายแรงงาน

ผู้จัดโดย     Omega World Class

หลักสูตร    การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่           16 กันยายน 2563

เวลา           9.00 – 17.00 น.

……………………………………………….

Tags: