กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Lega l) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

  • Home
  • อบรมกฎหมายแรงงาน
  • กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Lega l) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

ผู้จัดโดย : บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด

หลักสูตร : กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Lega l) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

วันที่ :  12 ธ.ค. 59 

เวลา :   09:00-16:00 น. 

                                                การอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ รุ่นสุดท้ายประจำปี 2559