ผู้จัดโดย   บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด

หลักสูตร   กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Legal) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

วันที่        วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

เวลา         09:00 – 16:00 น. 

สถานที่    ห้องประชุม 1  บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

 

ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นพนักงาน ของ บจก. ทอสเท็ม ถ่ายภาพร่วมกับ อาจารย์ไพบูลย์ หลังจากการบรรยาย