กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

 

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

อบรมหัวข้อ : กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

วันที่ : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 

เวลา : 09:00 – 16:00 น.

สถานที่ : โรงแรม Jusmine สุขุมวิท 23 

ผู้เข้ารับการอบรม ถ่ายภาพร่วมกับท่านอาจารย์ไพบูลย์ในช่วงปิดงาน ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อนำไปปรับใช้

ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอาจารย์ยังให้แง่คิดในการใช้กฎหมายแรงงานให้ถูกต้อง และเป็นธรรรมกับลูกจ้าง 

เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในภายหลัง