กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายแรงงาน

จัดโดย     :    หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ)

หลักสูตร  :    กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายแรงงาน

วันที่          :   8 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา         :    13.00 -16.30 น.