กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายแรงงาน

หลักสูตร : กฎหมายธุรกิจ / กฎหมายแรงงาน

จัดโดย   : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ

วันที่      :  วันอาทิตย์ที่  30 ตุลาคม 2559

เวลา      :  13:00 – 16:00  น. 

สถานที่   :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน